Gebruiksvoorwaarden

Het ‘Salvidas Alarm’ wordt u aangeboden door Mnemonics b.v., kvk 09093088.

De volgende Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van het ‘Salvidas Alarm’.

1. Acceptatie van de Gebruiksvoorwaarden

Door het gebruik van het ‘Salvidas Alarm’ aanvaardt u expliciet de Gebruiksvoorwaarden en alle voorwaarden die zijn opgenomen of waarnaar hierin wordt verwezen of eventuele aanvullende voorwaarden uiteengezet op de ‘Salvidas Website’.

Als u NIET akkoord gaat met al deze Gebruiksvoorwaarden, dient u het ‘Salvidas Alarm’ NIET te gebruiken.

2. Wijziging van de Gebruiksvoorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden van het ‘Salvidas Alarm’ kunnen te allen tijde door Mnemonics worden gewijzigd. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht vanaf het moment van plaatsing daarvan. Door het ‘Salvidas Alarm’ na plaatsing van gewijzigde Gebruiksvoorwaarden op de ‘Salvidas Website’ te blijven gebruiken, wordt u geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard. Het wordt u aangeraden om regelmatig de toepasselijke Gebruiksvoorwaarden te bekijken.

Mnemonics behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te stoppen met het ‘Salvidas Alarm’ of wijzigingen en updates met betrekking tot het ‘Salvidas Alarm’ te maken.

3. Privacybeleid

Mnemonics hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van de persoonlijke herkenbare gegevens die u aan ons verstrekt. Wij zijn tevens van mening dat het van belang is u te informeren over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, en u daarnaast keuzes te bieden over hoe de gegevens worden gebruikt.

Persoonlijke informatie verstrekt of verzameld via of in verband met het ‘Salvidas Alarm’ zal uitsluitend worden gebruikt binnen het ‘Salvidas Alarm’. Mnemonics verkoopt of verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden, zodat zij uw persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden kunnen gebruiken. Als u eenmaal uw persoonlijke gegevens aan ons verstrekt hebt, hebt u redelijke toegang tot die gegevens zodat u ze kunt veranderen of wissen.

4. Disclaimer

HET ‘SALVIDAS ALARM’ WORDT VERSTREKT ZOALS ZIJ IS EN ZOALS ZIJ BESCHIKBAAR IS. MNEMONICS EN HAAR DOCHTERMAATSCHAPPIJEN, GELIEERDE BEDRIJVEN, PARTNERS, LICENTIEGEVERS, MERK LICENTIEHOUDERS EN LEVERANCIERS SLUITEN HIERBIJ UITDRUKKELIJK UIT ALLE VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, WAARONDER GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF AAN DE WERKING VAN HET ‘SALVIDAS ALARM’, VOOR ZOVER DAT WETTELIJK IS TOEGESTAAN.

5. Beperking van aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL ZAL MNEMONICS OF EEN VAN HAAR DOCHTER ONDERNEMINGEN, FILIALEN, PARTNERS, LICENTIEGEVERS, MERK LICENTIEHOUDERS OF LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE SCHADE, INDIRECTE SCHADE, GEVOLGSCHADE, BOETES, SPECIALE OF INCIDENTELE OF ANDERE SCHADE ALS GEVOLG VAN, OF IN VERBAND MET GEBRUIK VAN OF ONMOGELIJKHEID VAN GEBRUIK VAN HET ‘SALVIDAS ALARM’, ZELFS WANNEER MNEMONICS IS GEINFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, BEHALVE VOOR ZOVER DERGELIJKE SCHADE RECHTSTREEKS EN UISTLUITEND ONTSTAAT DOOR EEN OPZETTELIJKE FOUT OF GROVE NALATIGHEID AAN DE ZIJDE VAN MNEMONICS.

Als u in een land of staat woont waar een van de bovenstaande uitsluitingen of beperkingen van aansprakelijkheid of een van de uitsluitingen van garanties in hoofdstuk 4 hierboven niet toegestaan is, zullen dergelijke uitsluitingen en beperkingen niet van toepassing zijn voor zover zij niet zijn toegestaan. In een dergelijk geval wordt de uitsluiting of beperking beperkt tot de hoogste mate toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving.

6. Auteursrecht en handelsmerken

Auteursrechten en alle andere eigendomsrechten op het ‘Salvidas Alarm’, zijn alle eigendom van Mnemonics B.V. Alle rechten op het ‘Salvidas Alarm’ die niet uitdrukkelijk zijn verleend, worden voorbehouden.

SALVIDAS is een geregistreerd handelsmerk van Mnemonics B.V.

SALVIDAS en alle andere geregistreerde handelsmerken van Mnemonics B.V. zijn belangrijke activa van de onderneming. Correct gebruik van deze handelsmerken is belangrijk en u dient de instructies te volgen van Mnemonics wanneer u refereert aan de producten en diensten van ons bedrijf.

Het gebruik en de registratie van de naam SALVIDAS is uitsluitend voorbehouden aan onze onderneming. U mag geen gebruik maken of registratie doen plaatsvinden van een bedrijfsnaam, statutaire naam, handelsnaam, domeinnaam of andere naam, aanduiding of beschrijving, waarvan de SALVIDAS naam of een daarmee vergelijkbare naam die bestaat uit een deel van de SALVIDAS naam of enig ander geregistreerd handelsmerk van Mnemonics B.V. deel uitmaakt.

7. Geschillenbeslechting

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan en worden uitgelegd naar Nederlands recht. U gaat hiermee akkoord dat voor eventuele geschillen, vorderingen of andere maatregel die voortvloeit uit of verband houdt met deze Gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van het ‘Salvidas Alarm’, met inbegrip van eventuele geschillen met betrekking tot het bestaan of de geldigheid van deze Gebruiksvoorwaarden onderworpen zijn aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbank te Amsterdam, ervan uitgaand dat u dergelijke geschillen, claims of andere maatregelen uitsluitend indient bij de rechtbank te Amsterdam.

8. Scheidbaarheid bepalingen

Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden niet wettig of handhaafbaar is, wordt de betreffende bepaling geacht uit deze Gebruiksvoorwaarden verwijderd te zijn, doch blijven alle overige bepalingen volledig geldig en van kracht en wordt de bepaling die geacht wordt niet wettig of handhaafbaar te zijn, vervangen door een bepaling van gelijke strekking die de oorspronkelijke bedoeling van de bepaling weergeeft, voorzover dit wettelijk toelaatbaar is.

9. Geen afstand van recht

Indien Mnemonics nalaat om gebruik te maken van enig recht of rechtsmiddel uit hoofde van deze Gebruiksvoorwaarden mag dit niet uitgelegd worden als afstand doen van dat recht of rechtsmiddel, of het nu gaat om huidige of toekomstige acties van enige persoon. Noch de ontvangst van gelden door Mnemonics, noch het vertrouwen van een persoon op de handelingen van Mnemonics b.v zal worden beschouwd als afstand doen van dat recht of rechtsmiddel. Slechts een specifieke, schriftelijke ontheffing ondertekend door een bevoegd vertegenwoordiger van Mnemonics b.v heeft juridisch gevolg.

10. Kopteksten

De kopteksten boven de afdelingen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend bedoeld ter verduidelijking en dienen niet als een deel daarvan noch zullen zij op enigerlei wijze invloed hebben op de betekenis of interpretatie van de Gebruiksvoorwaarden.

en