Gebruiksvoorwaarden

De ‘Salvidas’ Web Site wordt u aangeboden door Mnemonics b.v., kvk 09093088.

De volgende Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw toegang en gebruik van deze Web Site.

1. Acceptatie van de Gebruiksvoorwaarden

Door de toegang tot of het gebruik van deze Web Site aanvaardt u expliciet de Gebruiksvoorwaarden en alle voorwaarden die zijn opgenomen of waarnaar hierin wordt verwezen of eventuele aanvullende voorwaarden uiteengezet op deze Web Site. Als u NIET akkoord gaat met al deze Gebruiksvoorwaarden, dient u deze Web Site NIET te bezoeken of gebruiken.

2. Wijziging van de Gebruiksvoorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door Mnemonics worden gewijzigd. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden van kracht zijn vanaf het moment van plaatsing daarvan. Door de Web Site na plaatsing van gewijzigde Gebruiksvoorwaarden te blijven bezoeken of gebruiken, wordt u geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard. Het wordt u aangeraden om regelmatig de toepasselijke Gebruiksvoorwaarden te bekijken.

Mnemonics behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te stoppen met de Web Site of wijzigingen en updates met betrekking tot de Web Site of de Inhoud van de Web Site te maken.

3. Privacybeleid

Mnemonics hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van de persoonlijke herkenbare gegevens die u aan ons verstrekt. Wij zijn tevens van mening dat het van belang is u te informeren over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, en u daarnaast keuzes te bieden over hoe de gegevens worden gebruikt. Wij raden u dus aan om deze Privacy Policy zorgvuldig door te lezen.

Persoonlijke informatie verstrekt of verzameld via of in verband met deze Web Site zal uitsluitend worden gebruikt binnen Mnemonics. Op geen enkele wijze verkoopt of verstrekt Mnemonics uw persoonlijke gegevens aan derden, zodat zij uw persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden kunnen gebruiken. Als u eenmaal uw persoonlijke gegevens aan ons verstrekt hebt, hebt u redelijke toegang tot die gegevens zodat u ze kunt veranderen of wissen.

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid om de gegevens die u ons toevertrouwt te beveiligen. Mnemonics gebruikt verschillende veilige technieken om uw gegevens te beschermen, waaronder veilige servers, firewalls, en versleuteling van financiële gegevens.

Soms geeft deze website links naar andere websites. U dient het privacybeleid op die sites zorgvuldig te lezen; het kan afwijken van de Mnemonics Privacy Policy.

4. Cookie-beleid

Mnemonics streeft ernaar uw online-ervaring en interactie met onze websites zo informatief en relevant mogelijk te maken en u online zo goed mogelijk van dienst te zijn. Eén manier om dit te bewerkstelligen is om cookies of vergelijkbare technieken te gebruiken om informatie over uw bezoek aan onze website op te slaan op uw computer.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen wanneer u bepaalde websites bezoekt.

Cookies kunnen voor diverse doeleinden worden gebruikt. We gebruiken cookies bijvoorbeeld om te zien of u onze website eerder hebt bezocht en om te bepalen welke delen van de site u het meest zullen interesseren. Cookies kunnen ook uw online-ervaring verbeteren, omdat hiermee tijdens uw bezoek uw voorkeuren op onze website worden opgeslagen.

5. Beperking van aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL ZAL MNEMONICS OF PARTNERS, LICENTIEGEVERS OF LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE SCHADE, INDIRECTE SCHADE, GEVOLGSCHADE, BOETES, SPECIALE OF INCIDENTELE OF ANDERE SCHADE ALS GEVOLG VAN, OF IN VERBAND MET DE TOEGANG, GEBRUIK VAN OF ONMOGELIJKHEID VAN TOEGANG OF GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, DE INHOUD OF DE GEBRUIKERS INHOUD, ZELFS WANNEER MNEMONICS IS GEINFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, BEHALVE VOOR ZOVER DERGELIJKE SCHADE RECHTSTREEKS EN UISTLUITEND ONTSTAAT DOOR EEN OPZETTELIJKE FOUT OF GROVE NALATIGHEID AAN DE ZIJDE VAN MNEMONICS.

Als u in een land of staat woont waar een van de bovenstaande uitsluitingen of beperkingen van aansprakelijkheid of een van de uitsluitingen van garanties in de Disclaimers niet toegestaan is, zullen dergelijke uitsluitingen en beperkingen niet van toepassing zijn voor zover zij niet zijn toegestaan. In een dergelijk geval wordt de uitsluiting of beperking beperkt tot de hoogste mate toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving.

6. Inhoud afkomstig van een derde/Software

Mnemonics is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van enige site die eigendom is van een derde partij die via een hyperlink gekoppeld is aan de Web Site, ongeacht of deze hyperlink wordt verzorgd door de Web Site of door een derde partij in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. Elke link op de Web Site naar een andere site is niet bedoeld als goedkeuring van die andere site en er wordt geen uitspraak of garantie gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid, tijdigheid of geschiktheid van de inhoud van een site die aan de Web Site is gekoppeld en Mnemonics aanvaardt daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid.

Alle software die beschikbaar is voor het downloaden van of door deze Web Site is onderworpen aan de voorwaarden van elke toepasselijke licentieovereenkomst. Behalve zoals uiteengezet in de toepasselijke licentieovereenkomst, is de software uitsluitend beschikbaar gesteld voor het gebruik door eindgebruikers, het is uitdrukkelijk verboden verdere kopieën of reproducties te maken of de software verder te distribueren.

GARANTIES, VOOR ZOVER DIE ER AL ZIJN, MET BETREKKING TOT DERGELIJKE SOFTWARE ZIJN ALLEEN VAN TOEPASSING ZOALS UITDRUKKELIJK UITEENGEZET IN DE TOEPASSELIJKE LICENTIEOVEREENKOMST. MNEMONICS NEEMT UITDRUKKELIJK AFSTAND VAN ALLE VERDERE VERKLARINGEN EN GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, WAARONDER GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE.

7. Auteursrecht en handelsmerken

Auteursrechten en alle andere eigendomsrechten op de Inhoud verstrekt door Mnemonics en / of haar partners, de software voor het beheren en publiceren van de Web Site, het opstellen van de gegevens op de Web Site en de indeling, de volgorde en de rangschikking van deze Web Site, zijn alle eigendom van Mnemonics B.V. en / of haar partners of licentiegevers. Alle rechten op de Inhoud die daarin niet uitdrukkelijk zijn verleend, worden voorbehouden.

SALVIDAS is een geregistreerd handelsmerk van Mnemonics B.V.

SALVIDAS en alle andere geregistreerde handelsmerken van Mnemonics B.V. zijn belangrijke activa van de onderneming. Correct gebruik van deze handelsmerken is belangrijk en u dient de instructies te volgen van Mnemonics wanneer u refereert aan de producten en diensten van ons bedrijf.

Het gebruik en de registratie van de naam SALVIDAS is uitsluitend voorbehouden aan onze onderneming. U mag geen gebruik maken of registratie doen plaatsvinden van een bedrijfsnaam, statutaire naam, handelsnaam, domeinnaam of andere naam, aanduiding of beschrijving, waarvan de Salvidas naam of een daarmee vergelijkbare naam die bestaat uit een deel van de Salvidas naam of enig ander geregistreerd handelsmerk van Mnemonics B.V. deel uitmaakt.

8. Eigendomsrechten op de Web Site

Deze Web Site is publiek van aard en alle informatie die hierop wordt ingediend wordt geacht niet-vertrouwelijk te zijn. U erkent dat het indienen van alle uitvindingen belichaamd in iedere Gebruikers Inhoud die u verstrekt een "publicatie" behelst van een dergelijke uitvinding onder de toepasselijke octrooiwetten.

U erkent dat iedere Gebruikers Inhoud die wordt ingediend en / of besproken op de website het voorwerp kan zijn van octrooien, auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten van Mnemonics, gelieerde bedrijven, partners of derden. Indien u overweegt om eventuele ideeën, voorstellen, suggesties of oplossingen of andere Gebruikers Inhoud die op de Web Site is ingediend te exploiteren, bent u verantwoordelijk voor passende vereffening van de intellectuele eigendom alvorens u enige exploitatie aanvangt.

9. Geschillenbeslechting

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan en worden uitgelegd naar Nederlands recht. U gaat hiermee akkoord dat voor eventuele geschillen, vorderingen of andere maatregel die voortvloeit uit of verband houdt met deze Gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van de Web Site, met inbegrip van eventuele geschillen met betrekking tot het bestaan of de geldigheid van deze Gebruiksvoorwaarden onderworpen zijn aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbank te Amsterdam, ervan uitgaand dat u dergelijke geschillen, claims of andere maatregelen uitsluitend indient bij de rechtbank te Amsterdam.

10. Scheidbaarheid bepalingen

Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden niet wettig of handhaafbaar is, wordt de betreffende bepaling geacht uit deze Gebruiksvoorwaarden verwijderd te zijn, doch blijven alle overige bepalingen volledig geldig en van kracht en wordt de bepaling die geacht wordt niet wettig of handhaafbaar te zijn, vervangen door een bepaling van gelijke strekking die de oorspronkelijke bedoeling van de bepaling weergeeft, voorzover dit wettelijk toelaatbaar is.

11. Geen afstand van recht

Indien Mnemonics nalaat om gebruik te maken van enig recht of rechtsmiddel uit hoofde van deze Gebruiksvoorwaarden mag dit niet uitgelegd worden als afstand doen van dat recht of rechtsmiddel, of het nu gaat om huidige of toekomstige acties van enige persoon. Noch de ontvangst van gelden door Mnemonics, noch het vertrouwen van een persoon op de handelingen van Mnemonics zal worden beschouwd als afstand doen van dat recht of rechtsmiddel. Slechts een specifieke, schriftelijke ontheffing ondertekend door een bevoegd vertegenwoordiger van Mnemonics heeft juridisch gevolg.

12. Kopteksten

De kopteksten boven de afdelingen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend bedoeld ter verduidelijking en dienen niet als een deel daarvan noch zullen zij op enigerlei wijze invloed hebben op de betekenis of interpretatie van de Gebruiksvoorwaarden.

en